Demografia

Habitants actuals (2017): 475

Evolució demogràfica de Riudaura (font: viquipèdia):

EVOLUCIO DEMOGRÀFICA RIUDAURA

  • Les dades del 1497 al 1553 són dels fogatges. Es pot estimar la població amb una relació entre 6 i 8 persones per foc.
  • Les dades del 1717 al 1981 són de la població de fet, que inclou els presents i els transeünts, segons el cens de població.
  • Les dades a partir de 1990 són de la població de dret, segons el padró continu municipal.