Balanç de gestió 2015-19

En aquesta pàgina hi podeu trobar el Balanç de Gestió de l’Equip de Govern de Riudaura (Fem Riudaura) durant el període 2015-2019 (publicat a principis de gener de 2019), tant si el voleu llegir online (a continuació) o baixar-lo en format PDF amb el següent botó:

 

boto

Balanç de gestió de Riudaura

Període 2015-2019

 

L’Agrupació d’electors independents “Fem Riudaura”, ara a l’equip de govern, es va presentar a les eleccions per dedicar-se a treballar en benefici de la gent i el poble de Riudaura, proposant fites assolibles, amb la força que dóna l’equip i sabent que és el moment adequat per aquest projecte.

 

Valors de l’agrupació

 

 1. Desenvolupar una gestió municipal moderna, àgil i eficaç, que tingui com a primer objectiu oferir el millor servei als veïns del poble.
 2. Basar el govern municipal en una participació real, activa i permanent de tots els veïns.
 3. Seguir una gestió econòmica clara i transparent, justificant i explicant totes les despeses i inversions, i actuant amb criteris d’eficàcia i eficiència.
 4. Adequar els criteris urbanístics a les necessitats dels veïns i a mantenir l’essència de poble.
 5. Protegir l’entorn natural i fomentar les activitats tradicionals.
 6. Fomentar un ensenyament de màxima qualitat i una formació integral dels infants i joves.
 7. Tindre especial atenció amb les persones dependents, la seva salut i el seu benestar personal.
 8. Potenciar la convivència i tenir cura de la seguretat del poble.
 9. Ser responsables i solidaris amb el món.
 10. Treballar perquè Riudaura sigui un referent per la qualitat de vida dels seus veïns i perquè l’assoliment dels valors cívics i de convivència sigui l’objectiu de tots.

 

Els valors aplicats punt per punt

 

 1. Desenvolupar una gestió municipal moderna, àgil i eficaç, que tingui com a primer objectiu oferir el millor servei als veïns del poble.
 • Digitalització de l’administració
 • Ampliació hores d’atenció al ciutadà
 • Renovació Oficina d’atenció al ciutadà (2019)

 

 1. Basarem el govern municipal en una participació real, activa i permanent de tots els veïns.
 • Sessions informatives
 • Pressupostos participatius
 • Coordinació entitats
 • Subvencions de pública concurrència

 

 1. Seguirem una gestió econòmica clara i transparent, justificant i explicant totes les despeses i inversions, i actuant amb criteris d’eficàcia i eficiència.
 • Top en índex de transparència Infoparticipa
 • Deute zero
 • Implantació d’estudis de costos per a preus i taxes municipals

 

 1. Adequarem els criteris urbanístics a les necessitats dels veïns i a mantenir l’essència de poble.
 • Cens habitatges buits
 • Modificació POUM a la fàbrica
 • Llistat interessats lloguer i venda

 

 1. Protegirem l’entorn natural i fomentarem les activitats tradicionals.
 • Neteja rius i camins
 • Catàleg de camins
 • Finançament programa “es dansa i es canta”
 • Impuls programa d’activitats culturals

 

 1. Fomentarem un ensenyament de màxima qualitat i una formació integral dels infants i joves.
 • Augment ajuts a AMIPA i Escola
 • Bibliotarda
 • Procés de participació infants
 • Recuperació casals
 • Impuls brigades joves

 

 1. Tindrem especial atenció amb les persones dependents, la seva salut i el seu benestar personal.
 • Augment 100% aportació al Consorci
 • Nou dispensari
 • Servei podologia
 • Mes de la salut
 • Sortides i excursions
 • Gimnàstica per a la gent gran

 

 1. Potenciarem la convivència i tindrem cura de la seguretat del poble.
 • Subvencions a col·lectius
 • Seguiment regular amb CME

 

 1. Serem responsables i solidaris amb el món.
 • Participació a programes com el Gran Recapte
 • Col·laboració amb l’agrupació “Allibera’t”
 • Participació en el programa “Volem acollir” a través del CASG

 

 1. Treballarem perquè Riudaura sigui un referent per la qualitat de vida dels seus veïns i perquè l’assoliment dels valors cívics i de convivència sigui l’objectiu de tots.

 

Balanç per a les persones

 

Balanç de les propostes plantejades:

Tic okProposta o activitat que s’ha portat a terme.

Tic no okProposta o activitat que no s’ha pogut realitzar.

Tic reciclarProposta o activitat que s’ha formulat d’una altra manera.

 

Local social

El poble necessita un espai adequat, equipat, climatitzat i sense barreres arquitectòniques on es puguin desenvolupar totes les activitats de lleure i socials fruit de les iniciatives dels veïns de Riudaura. Per això Fem Riudaura proposa:

Tic okIniciar el diàleg i els tràmits necessaris per desencallar el problema del Centre Cívic.

Tic okArranjar l’edifici de l’escola vella explorant línies de subvenció i recursos propis.

Tic reciclarAdequar els espais de l’ajuntament a fi de disposar els arxius municipals en el mateix edifici.

 

Activitats per la gent gran

Volem que tota la gent gran del poble tingui cobertes les seves necessitats bio-psico-socials i tenir-ne cura fent-los participar en activitats pròpies i també amb la resta de la gent del poble.

Fem Riudaura desenvoluparem un paquet de mesures enfocats als àmbits del lleure, la salut i de suport al dia a dia.

 

Propostes d’activitats de lleure

Tic okExcursions (pròpies i conjuntes amb altres casals d’avis).

Tic okTallers (memòria, labors, relaxació, informàtica, pintura…).

Tic no okActivitats de ball.

Tic reciclarActivitats compartides amb la resta de gent del poble facilitant la seva participació en totes les activitats del poble (per exemple, habilitar una zona amb cadires durant el Ball del Gambeto per a persones grans o amb mobilitat reduïda).

 

Propostes de Salut i cura del cos

Tic okXerrades informatives sobre salut i qualitat de vida.

Tic okServei de fisioterapeuta.

Tic okServei de podologia.

Tic okServei de perruqueria.

Tic reciclarAssumptes religiosos per a qui ho desitgi (p. ex. Visites del mossèn a domicili)

 

Propostes de suport socio-sanitari i suport al dia a dia

Tic okAtencions amb servei a domicili amb el suport l’Àrea Bàsica de Salut (ABS).

Tic no okXerrades informatives sobre els recursos i tràmits burocràtics per sol·licitar ajudes i serveis a domicili.

Tic reciclarServei de menjador a domicili.

 

Activitats per a la infància (3-12 anys)

És una prioritat que tots els nens del poble puguin gaudir de totes les activitats en el seu tems de lleure en format de casals, tallers o activitats esporàdiques.

Fem Riudaura treballem per promoure:

Tic okL’organització d’un Casal d’estiu de màxima qualitat i on els nens del poble puguin aprendre i jugar durant els mesos d’estiu.

Tic okTallers diversos de la mà de les associacions del poble i en coordinació principalment amb l’Associació de Mares i Pares (AMIPA) de l’escola.

Tic okActivitats esportives que serveixin de formació pels nens del poble i que al mateix temps farà que portin el nom de Riudaura per altres pobles de la comarca.

Tic reciclarSortides culturals.

Tic okExcursions i caminades. Fomentarem el coneixement de l’entorn per part dels infants del poble.

 

Mancomunar serveis amb altres pobles de la zona

Tic okEn molts casos, l’impuls d’un projecte pel poble es veu frenat a causa de la baixa població de Riudaura, per evitar això, Fem Riudaura estudiarem a partir del diàleg amb els equips de govern dels pobles de la zona la possibilitat de mancomunar serveis i, d’aquesta manera, disposar d’una millor oferta de propostes per als veïns de Riudaura, sempre amb un cost òptim.

 

Altres temes d’interès:

Tic okVolem impulsar les brigades de joves a l’estiu per tal que duguin a terme projectes que siguin enriquidors en l’àmbit personal i que, al mateix temps, ofereixin un servei de valor per als veïns.

 

 

Balanç per al territori

 

Fracking

A l’hivern del 2012 l’ombra de les prospeccions energètiques va sobrevolar Riudaura i va fer que el poble s’aixequés dempeus i actués de manera coordinada per aturar l’amenaça que suposaven els permisos concedits i que haurien portat màquines, soroll i contaminació visual, acústica i ambiental al poble. Aleshores es va aconseguir guanyar la batalla, però malauradament la guerra no ha acabat.

Tic okFem Riudaura mantindrem la guàrdia alta i estarem en alerta permanent per poder actuar des de l’instant que l’amenaça torni a reactivar-se per evitar a qualsevol preu que cap tipus de prospecció ni d’extracció es digui a terme al poble.

 

Depuradora

Riudaura viu en l’actualitat en un greuge important respecte a la resta de pobles de la Garrotxa en no disposar d’una depuradora. L’equip de govern anterior tenia avançats els tràmits per construir una depuradora al poble.

 1. Fem Riudaura estudiarem en quin punt està aquest projecte i posarem l’esforç necessari per rematar la feina i poder tirar endavant la construcció de la depuradora previ haver convocat a tots els veïns per transmetre la informació de la situació del projecte i quins són els plans previstos.

 

Centre Cívic

 1. És un dels principals mals de cap dels darrers anys al poble, Fem Riudaura ens proposem posar en ús l’edifici adaptant-lo a la normativa que incompleix o, en cas d’impossibilitat econòmica, plantejar-se una altra ubicació com l’antiga escola, que econòmicament sigui més factible, aquest espai compartiria aquesta funció amb d’altres compatibles per fer viable l’explotació.

 

Oferta d’habitatges

Tenim un parc immobiliari, principalment en el nucli antic, amb habitatges buits i d’altres en mal estat, els caos i actuacions són diferents; per altra banda el possible desenvolupament de nous habitatges depèn de l’oferta privada, que en aquests moments i a mitjà termini no es preveu.

Tic okEn el cas dels possibles habitatges buits en relatiu bon estat, crearem una borsa de lloguer, posant-nos en contacte amb els propietaris que hi estiguin interessats i afavorint-ne fórmules per l’arrendament dels mateixos.

Tic reciclarEn el cas de cases en mal estat volem potenciar la rehabilitació del casc antic per millorar la seguretat i l’aspecte, ens reunirem amb els propietaris de les finques, explorant possibilitats de subvenció, facilitant-ne la tramitació i bonificant, pel que fa a competències municipals, l’impost de llicència d’obres pels que es rehabilitin i valorant les mesures al nostre abast per garantir que el màxim nombre d’aquests immobles sigui ofert en lloguer o venda.

Tic no okCom s’esmentava anteriorment, l’habitatge de nova construcció ve condicionat per la iniciativa privada i no es preveu una reactivació del mercat, el Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Riudaura vigent preveu zones de nova edificació garantint un possible creixement a llarg termini i que, en tot cas, es vetllarà per tal que en el moment que es pugui dur a terme, es garanteixi el creixement adequat i el nombre de vivendes de protecció oficial previstes.

 

Cura del riu

Tic okEl riu és un dels tresors naturals de Riudaura, actualment la llera del riu es troba en mal estat tant pel que fa a brutícia com de vegetació, Fem Riudaura tindrem cura de dur a terme la neteja de la llera regularment en el tram del cas urbà en règim de comunicació a l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) o demanant-ne i tramitant l’autorització en sòl rústic pels propietaris interessats. Alhora es demanaran les possibles subvencions que una actuació d’aquest tipus pugui rebre.

 

Fonts

Tic okMarcatge i recuperació de fonts del poble per tal de poder-les catalogar i comunicar-ne la seva existència de manera que tant els veïns com la gent que ens visiti les pugui conèixer.

 

Itineraris i camins

Tic okInformació d’itineraris i recuperació de camins que actualment es troben inventariats marcant-los sobre el terreny, sobre mapes en paper, amb plafons en diferents llocs del municipi i a la web de Riudaura. Promourem l’organització de sortides per donar a conèixer aquests camins i per elaborar rutes esportives i de salut.

 

 

Balanç per a dinamitzar Riudaura

 

La botiga

En els darrers anys, les iniciatives que han aparegut al poble per portar una botiga han acabat tancant per manca de rendibilitat suficient del projecte. Això crea un problema, doncs obliga als veïns a sortir del poble per haver de comprar qualsevol producte.

Tic no okFem Riudaura estudiarà totes les possibilitats que pot oferir l’ajuntament per recolzar la iniciativa privada i fer-ho de manera justa, compromesa i que prioritzi el servei i l’ocupació als veïns del poble.

 

Dispensari municipal

El dispensari és un equipament important per Riudaura, doncs acosta al poble una sèrie de serveis bàsics per als veïns.

Tic okDes de Fem Riudaura buscarem quina és la millor ubicació per al dispensari i de quina manera se’n pot completar la oferta que actualment ofereix d’atenció als veïns. Vetllarem també perquè tingui l’equipament adequat per permetre desenvolupar-hi el servei amb la màxima comoditat tant pels usuaris com per tot el personal que hi treballi.

 

Comunicació entre l’Ajuntament i els veïns

És fonamental que la gent de Riudaura estigui informada per les vies i amb la cadència que desitgin de tot allò que afecte el municipi i els seus veïns.

Tic okDes de Fem Riudaura disposarem d’una política i unes eines de comunicació que facin que la informació flueixi entre tots els veïns i l’Ajuntament de manera ràpida, adequada i natural.

Tic okDemanarem als veïns quina via és la seva preferida per ser informats i instal·larem plafons protegits a diverses ubicacions al poble on penjarem totes les comunicacions i activitats que puguin interessar al ciutadà.

 

Coordinació de les entitats del poble

Riudaura té un important teixit associatiu i són diverses les entitats que, en el seu marc, organitzen durant l’any activitats de tot tipus. La coordinació d’aquestes entitats és una via per millorar-ne el valor que ja de per sí aporten cadascuna a la vida social de Riudaura.

El govern farà reunions trimestrals amb representants de les entitats per treballar en:

Tic okOptimitzar el calendari d’activitats

Tic okCoordinar necessitats

Tic okAprofitar economies d’escala.

Tic okComunicació Entitats / Ajuntament / Veïns.

L’Ajuntament ha de fer d’altaveu de qualsevol activitat que es faci al poble o organitzada per entitats del poble i ha d’estar al servei de les entitats per facilitar-los el dia a dia en la mesura de les possibilitats.

 

Altres temes d’interès

Altres aspectes en que treballarem des del govern són:

Tic okMillora de l’accés a internet de manera que tothom, tant els veïns del nucli urbà com els qui viuen en masos, tinguin un accés a la xarxa de qualitat i al preu més competitiu possible.

Tic okElaboració d’un Calendari Cultural anual juntament amb les entitats i artistes del poble per poder coordinar un seguit d’activitats que permetin als artistes promocionar les seves obres (musicals, escultura, pintura..) i als veïns poder gaudir-ne.

Tic no okAccions de promoció turística que permetin que Riudaura sigui un parell de cops l’any punt de trobada per alguna prova esportiva o activitat cultural i que deixi bons rèdits econòmics al municipi.

Tic okMillora dels parcs infantils del poble tenint cura que els equipaments estiguin correctament assortits i que se’n faci el manteniment i neteja que correspon.

Tic okDigitalització de l’arxiu municipal per tal que sigui consultable en formats i canals més actuals.

 

 

Balanç de participació i transparència

 

L’Agrupació Fem Riudaura va néixer amb vocació d’augmentar el grau de participació dels veïns de Riudaura en el dia a dia del poble. Això ho fem per:

 • Poder fer les millors polítiques públiques possibles gràcies a la participació dels veïns que en són part implicada.
 • Que tots tinguem una idea col·lectiva d’allò que compartim, del bé públic.
 • Que tinguem una comunitat que estigui compromesa, sigui activa, sigui responsable.
 • Per dotar de la màxima proximitat als veïns a la gestió de l’Ajuntament

A nivell de transparència volem

Tic okAugmentar i millorar els canals de comunicació amb els veïns del poble.

Tic no okPromoure activament la participació als plens.

Tic okTenir a disposició de qui ho demani les declaracions de béns dels membres electes i també fer públics tots els contractes que vinculin a l’Ajuntament.

 

Balanç fora de programa

 

Tic okRenovació lluminàries al nucli per LED

Tic okViles Florides

Tic okCircuit Folc

Tic okLiceu a la Fresca

Tic okGolden River Blues Festival

Tic okSetmana de la mobilitat

Tic ok2019 – Punt de càrrega cotxes elèctrics

Tic okInici Projecte via verda

Tic oketc

 

Botó de tornar