Estabilitat pressupostària i endeutament

En aquesta pàgina hi podeu trobar les dades relatives a l’estabilitat pressupostària i l’endeutament de l’Ajuntament (actualitzat a 24 de setembre de 2019).

 

Avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

Amb motiu de l’aprovació del pressupost i d’acord amb la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera i amb l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, es detallen els càlculs:

 

Ajustaments contemplats en l’informe d’avaluació, que s’han aplicat per relacionar el saldo resultat d’Ingressos i Despeses del Pressupost amb la capacitat de finançament calculada conforme amb les normes del Sistema Europeu de Comptes (SEC 2010)

 

Endeutament

A dia d’avui, l’Ajuntament de Riudaura ha pogut reduir a 0 € el seu endeutament. En aquesta gràfica es pot veure l’evolució que ha tingut l’endeutament durant els darrers anys:

 

 

bototornar