Ordenances municipals 2020 – Documents en format PDF individuals

Ordenances fiscals:

1: Ordenança fiscal general de gestió i recaptació.

2: Impost sobre béns immobles.

3: Impost sobre activitats econòmiques.

4: Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

5: Ordenança sobre contribucions especials.

6: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

7: Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

8: Taxa per ocupació de via pública i rodatges cinematogràfics.

10: Taxa sobre l’expedició de documents administratius.

11: Taxa per la prestació dels serveis d’inspecció i control sanitari dels establiments destinats a la producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus derivats.

13: Taxa sobre el clavegueram.

14: Taxa sobre la recollida d’escombraries i tractament de residus.

15: Taxa sobre el subministrament d’aigua.

19: Taxa per la Tramitació i Control Administratiu de les Activitats Subjectes a Autorització, Llicència i Comunicació Prèvia i Altres Tramitacions Administratives Relacionades.

20: Taxes per la tramitació i l’atorgament de la llicència de les activitats sotmeses al règim d’intervenció integral de l’administració ambiental.

21: Ordenança reguladora dels preus públics.

23: Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.

Pendent de numeració: Taxa per a la tramitació de les inspeccions administratives en matèria de salut pública als establiments oberts al públic.

 

Ordenances Generals:

16: Ordenança reguladora de sorolls i vibracions de la comarca de la garrotxa.

17: Ordenança reguladora sobre el control i tinença d’animals.

18: Ordenança reguladora de les activitats sotmeses a llicència municipal d’obertura d’establiments en règim de comunicació.

22: Ordenança d’administració electrònica.

 

Botó de tornar