Reglament de participació ciutadana

L’Ajuntament de Riudaura no disposa de cap Reglament de Participació Ciutadana, no obstant i això, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, preveuen diferents eines a l’abast de la ciutadania per participar en la vida local.

 

bototornar