Retribucions dels càrrecs electes

Retribucions brutes anuals, per dedicació exclusiva o parcial
Alcaldia: uns 18.000€ bruts anuals (75% de dedicació).
1ª Tinença d’alcaldia: cap retribució.
Regidories: cap retribució.

Percepcions per assistències
Ple: 10€ per Ple.
Comissió informativano es fan comissions informatives (els municipis de menys de 2.000 habitants no hi estan obligats).

Assignacions als Grups Municipals
Els grups polítics no reben cap quantitat per les seves despeses de funcionament.

Retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança
Riudaura no en disposa.

 

bototornar