Retribucions dels càrrecs electes

Retribucions brutes anuals, per dedicació exclusiva o parcial
Alcaldia: Any 2022: 18.753,36€ bruts anuals (75% de dedicació).
1ª Tinença d’alcaldia: cap retribució.
Regidories: cap retribució.

Percepcions per assistències
Ple: 50€ per Ple

Comissió informativa: 30€ per Comissió Informativa

Comissió Executiva: 70€ per Comissió Executiva

Assignacions als Grups Municipals
Els grups polítics no reben cap quantitat per les seves despeses de funcionament.

Retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança
Riudaura no en disposa.

bototornar