Indicadors del segell Infoparticipa

INDICADORS DEL SEGELL INFOPARTICIPA

El Segell InfoParticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local és una certificació que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a partir de les avaluacions que realitza el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB (LPCCP) als webs municipals que publiquen una informació que facilita que qualsevol ciutadana o ciutadà tingui coneixement sobre qui són els representants polítics del seu municipi, com gestionen els recursos col·lectius i quines formes de participació posen al seu abast. Es tracta d’una marca de qualitat que doni garanties de confiança i credibilitat a les ciutadanes i els ciutadans, i un incentiu pels responsables polítics i tècnics.

 

A continuació es presenten els diferents punts que valora el segell relacionats amb els seus vincles a www.riudaura.cat.

 

1. TRANSPARÈNCIA DE L’AJUNTAMENT

 

1.1. Qui són els representants polítics?

 

1. Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític? (L’alcalde)

2. Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum? (L’alcalde)

3. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític? (Equip de govern)

4. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum? (Equip de govern)

5. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític? (Grups municipals)

6. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum? (Grups municipals)

7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics? (en el cas que no percebin cap remuneració, s’explicitarà amb claredat) (Retribucions dels càrrecs electes)

8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes? (Declaracions d’activitats i bens)

9. Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o l’alcaldessa? (Agenda)

10. Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon …? (Es validarà si es publica el contacte de l’àrea o de la regidoria). (Equip de govern)

11. Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l’oposició (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon …? (No es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició) (Es validarà si es publica el contacte del grup municipal). (Grups municipals)

 

1.2. Com gestionen els recursos col·lectius?

 

12. Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives? (Equip de govern)

13. Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern? (Òrgans de govern)

14. Es publica l’organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves funcions? (Organigrama tècnic i Organigrama polític)

15. Es publiquen les convocatòries amb els ordres del dia previs a la celebració dels plens municipals? (Plens Municipals)

16. Es publiquen les Actes del ple municipal? (Plens Municipals)

17. Es publiquen els acords complerts de la junta de govern i/o les actes íntegres quan la junta de govern actuï en delegació del ple? (Riudaura no té junta de govern, com s’indica a Equip de govern)

18. Es dóna informació del Pla de govern (PG), el Pla d’actuació municipal (PAM) i/o el Pla estratègic? (Pla de Govern i PAM – Pla d’Actuació Municipal, i també el Balanç de gestió 2015-19

19. Es dóna informació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), Pla general d’ordenació (PGO) o altres normes de planificació urbanística, així com les seves modificacions puntuals? (Urbanisme)

20. Es publiquen les Ordenances municipals, els Reglaments i/o altres disposicions de rellevància jurídica? (Normativa, plans i programes, Ordenances Municipals)

 

1.3. Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions…?

 

21. Es publica el pressupost de l’ajuntament de l’any en curs, i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir? (Pressupostos)

22. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs? (Execució dels pressupostos)

23. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? (en cas que no se’ns facin s’explicitarà amb claredat) (Modificacions Pressupostàries)

24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament? (Estabilitat pressupostària i endeutament)

25. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general? (Liquidació de pressupostos)

26. Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament, segons les categories? (Plantilla i Personal funcionari i laboral de l’ajuntament)

27. Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum?. (en els casos en que no n’hi hagi, s’explicitarà amb claredat) (Retribucions)

28. Es publica l’oferta de treball de l’Ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats? (en els casos en que no es faci cap convocatòria, s’explicitarà amb claredat) (Ofertes de Treball)

29. Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament? (Inventari de patrimoni)

30. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors? (Contractes majors i menors)

31. Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació? (Perfils de contractant)

32. Es publiquen les Actes de les meses de contractació? (Perfils de contractant)

33. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades? (Perfils de contractant)

34. Es publica la relació complerta de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica? (Relació de proveïdors)

35. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors? (Període mitjà de pagament)

36. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? (en els casos en que no es convoquin s’explicitarà amb claredat) (Subvencions)

37. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas? (en els casos en que no se no se n’hagin firmat s’explicitarà amb claredat) (Convenis de col·laboració)

38. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació? (en els casos en que no se’n realitzin, s’explicitarà amb claredat) (Campanyes de publicitat)

 

 

2. INFORMACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ

 

2.1. Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?

 

39. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern? (Notícies)

40. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern? (Notícies)

41. Es publica informació sobre el desenvolupament del Ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords? (Plens municipals)

42. Es publica informació històrica sobre el municipi? (Història de Riudaura)

43. Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades del terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, els equipaments culturals i d’oci…? (El municipi)

44. S’ofereix al web l’agenda d’activitats municipals i ciutadanes? (Agenda)

45. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació, ja sigui tècnica o política? (Es validarà amb un contacte genèric, si és el cas). (Dades ajuntament)

 

2.2. Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?

 

46. Es dóna informació al web del reglament de participació ciutadana o d’altres normes al respecte? (Reglament de participació ciutadana)

47. Es dóna informació al web d’altres mecanismes o ens de participació que estiguin vigents com consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc.? (Ens de participació ciutadana)

48. Es publiquen les Actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentats en l’indicador 47? (Ens de participació ciutadana)

49. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas? (Entitats)

50. S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local? (Espai de preguntes/queixes a l’Ajuntament i Pressupostos participatius)

51. S’ofereix al web la relació dels serveis que es presten (Carta de serveis) i els compromisos davant la ciutadania? (Serveis i subministrament i Seguretat i Sanitat)

52. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament? (Queixes /suggeriments, Espai de preguntes/queixes a l’Ajuntament)