Modificació dels Terminis de la Licitació del Contracte d’obres del Centre Cívic

ANUNCI

Ajuntament de Riudaura pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de obres (exp. 28/2021)

-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Riudaura.
b) Número d’identificació: 1714980001.
c) Dependència que tramita l’expedient: Ajuntament de Riudaura.
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública.
e) Principal activitat del poder adjudicador.
Si escau,
f) Central de compres / contractació conjunta.
g) Número d’expedient: 28/2021.

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Riudaura.
b) Domicili: plaça del Gambeto, 1
c) Localitat i codi postal: , CP: ….
d) Codi NUTS:
e) Telèfon: ….
f) Adreça electrònica: …
g) Adreça d’Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/acrònim
h) Data límit d’obtenció de documents i informació:
i) Horari d’atenció:

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Reforma del centre cívic de Riudaura
fase 1 i 2.
b) Admissió de pròrroga: no
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: sí. 2 lots
d) Codi NUTS del lloc d’execució:
Si escau,
d.1) Quan la licitació estigui dividida en lots, el codi NUTS s’ha de facilitar per a cada lot.
e) Termini d’execució:.
f) Codi CPV: 45215222-9
Si escau,
f.1) Quan la licitació estigui dividida en lots, el codi CPV s’ha de facilitar per a cada lot
Si escau,
g) En cas de contractes periòdics, calendari estimat.
h) per Acords Marc i sistema dinàmic d’adquisició:
h.1) durada prevista, amb justificació de tota durada superior quatre anys
h.2) valor, ordre de magnitud i freqüència dels contractes

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres.
b) Tramitació: ordinària.
c) Procediment: obert.
d) Contracte reservat: no.
e) S’aplica un acord marc / sistema dinàmic d’adquisició / subhasta electrònica.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: . euros sense IVA.
Si escau,
a.1) quan les licitacions estiguin dividits en lots, aquesta informació s’ha de facilitar per a cada lot.

-6 Admissió de variants: no.

-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: sí.

-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: …
b) Solvència: …
Si escau,
c) Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació del servei a una professió determinada.

-9 Criteris d’adjudicació

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte.

-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE:

-12 ACP aplicable al contracte? S

-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació:
b) Documentació que cal presentar: oferta econòmica
c) Presentació d’ofertes:

c.1)Presentació presencial:
Entitat: Ajuntament de Riudaura.
Domicili i localitat: , CP: ….
Documentació que cal presentar:
Adreça electrònica: …
Les proposicions també es podran trametre per correu ordinari dins el termini d’admissió. En aquest cas, caldrà
justificar la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i anunciar a l’òrgan de contractació
la remissió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o a l’adreça de correu electrònic que s’esmenta en el plec de
clàusules, durant el mateix dia.
c.2)Presentació Electrònica:
Enllaç URL de l’espai virtual de la licitació a la PSCP
Si escau, indicar:
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots. X
e) Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador.
f) S’utilitzen les comandes electròniques
g) S’accepta la facturació electrònica
h) S’utilitza el pagament electrònic.
i) Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes:-
j) Criteris objectius de selecció dels candidats.
k) Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la reducció progressiva del nombre d’ofertes
o solucions).

-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Riudaura.
b) Lloc: edifici de l’ajuntament
c) Data: Si el dia d’obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al següent dia hàbil.
En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà oportunament a les persones interessades la data d’obertura de
proposicions..
d) Hora: .
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L’acte d’obertura de les proposicions és públic.

-15 Despeses d’anunci
L’import de l’Anunci és a càrrec de l’empresa adjudicatària.

-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.

-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs
b) Adreça
c) Termini per presentar recurs

– 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió Europea

30 de setembre de 2021

L’Alcalde
Agustí Llop i Miarons