Aprovació inicial de l’inventari de camins de Riudaura

El Ple de l’Ajuntament de Riudaura, en la sessió del 25 de juny de 2018, va aprovar inicialment l’Inventari de camins municipals de Riudaura, presentat per l’empresa Pericia Caminera i redactat pel Dr. Xavier Campillo i Besses, doctor en geografia, perit especialitzat en camins, servituds de pas i termenals.

L’inventari està format per una memòria, fitxes dels camins i dos plànols: un de topogràfic i un ortofotomapa (un mapa amb imatges aèries). Podeu trobar tota la documentació ens els vincles següents:

Una vegada aprovat inicialment l’inventari se sotmet a informació pública per un termini de 3 mesos (fins el 5 d’octubre de 2018) en aquesta pàgina web, en el tauler d’edictes de la corporació i a l’Ajuntament (amb la documentació i els mapes impresos en paper), per tal que qualsevol persona els pugui examinar i formular-hi les al·legacions o reclamacions que consideri oportunes.

De la memòria de l’inventari de camins municipals de Riudaura:

“Als anys cinquanta i seixanta del segle passat, la mecanització i la motorització progressives de la societat rural comportaren la millora, l’eixamplament o la pavimentació del molts camins per al trànsit rodat amb vehicles automòbils, però també l’abandonament i la desaparició de molts camins històrics (camins de bast o ferradura). Més recentment, l’esclat de la societat del lleure – que comporta també l’aparició de noves demandes socials, i que ofereix igualment noves oportunitats econòmiques als municipis rurals a través del turisme – ha comportat una major conscienciació pel que fa a la necessitat de preservar i millorar els antics camins públics aptes solament per al trànsit amb mitjans no motoritzats.”