Convocatòria oberta dels ajuts socials per pal·liar la crisi sanitària a Riudaura

Des d’avui, 23 de juliol, i fins al 30 d’octubre, està oberta la convocatòria dels ajuts dirigits a persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica per tal de pal·liar els efectes sobre l’economia familiar que són o han estat conseqüència de l’emergència sanitària desencadenada per la COVID-19 i l’estat d’alarma decretat per govern espanyol.

Al següent enllaç podeu descarregar les bases de les subvencions:

Accedeix a la informació

 

Per fer la sol·licitud dels ajuts cal fer una instància individualitzada per a cada beneficiari, sigui presencialment o mitjançant una Instància Genèrica i adjuntar-hi la següent documentació:

 1. Documents comuns a totes les línies d’actuació:
  1. Instància individualitzada per a cada beneficiari que sol·licita la subvenció (ja indicat a dalt).
  2. DNI dels sol·licitants i de la unitat de convivència.
  3. Sentència de separació o divorci, si s’escau.
  4. Autorització perquè l’Ajuntament de Riudaura pugui obtenir dades de l’Agència Estatal Tributària i de l’Agència Tributària de Catalunya (Aquí podeu trobar un model)
  5. Certificat de no ser deutor amb la Hisenda Pública o autorització perquè el mateix Ajuntament obtingui aquestes dades.
  6. Certificat d’estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
  7. Certificat d’atur o document acreditatiu de la situació de l’ERO o ERTO.
  8. Full de domiciliació bancària degudament diligenciat per l’entitat bancària on constin les dades bancàries del compte on es podrà transferir l’import de la subvenció, o document equivalent obtingut per banca electrònica, on figuri titular del compte bancari i les dades bancàries completes del proveïdor o beneficiari.
 2. Documents per la línia d’habitatge:
  1. Escriptures de compravenda de l’habitatge i de concessió del préstec amb garantia hipotecària (en cas d’habitatges en propietat).
  2. Contracte d’arrendament (en cas d’habitatges de lloguer).
 3. Documents per la línia de subministraments:
  1. Factures o rebuts de llum, gas, telefonia o internet.
 4. Documents per la línia de despesa sanitària:
  1. Recepta mèdica temporalitzada.
 5. Documents per la línia d’altres conceptes que es puguin considerar indispensables o necessaris:
  1. Els indicats a la corresponent convocatòria.
  2. La documentació justificativa de la respectiva línia d’actuació (factures, rebuts o similars) haurà d’anar a nom del sol·licitant o d’algun membre de la unitat familiar.
  3. L’Ajuntament podrà sol·licitar o comprovar d’ofici, a més de la documentació requerida, tota aquella que es consideri necessària per verificar el compliment dels requisits de la subvenció.

Si en la presentació de la sol·licitud s’observa alguna deficiència, incoherència o hi manca algun document necessari per a la concessió de l’ajut, l’Ajuntament requerirà l’interessat per tal que en el termini de 10 dies completi o esmeni la seva petició. Si en aquest termini no es produeix l’esmena o no s’aporta la documentació sol·licitada, s’entendrà que desisteix de la petició i s’arxivarà sense més tràmits.