Ple Ordinari el dilluns 7 de Març

Per ordre del Sr. Alcalde, David Jané López, us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudaura que tindrà lloc el

DIA: Dilluns 7 de març de 2016
HORA: 19:00 hores
LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial. Amb la següent ordre del dia:

1. APROVACIÓ DE L’ ACTA ANTERIOR

2. APROVACIÓ INICIAL DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ SEGONS EL QUE ESTABLEIX LA LLEI 5/2003, DE 22 D’ABRIL, DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS EN LES URBANITZACIONS, ELS NUCLIS DE POBLACIÓ, LES EDIFICACIONS I LES INSTAL·LACIONS SITUATS EN TERRENYS FORESTALS, MODIFICADA PER LA LLEI 2/2014, DEL 27 DE GENER, DE MESURES FISCALS, ADMINISTRATIVES, FINANCERES I DEL SECTOR PÚBLIC.

3. APROVACIÓ DEL CODI DE BON GOVERN

4. APROVACIÓ DE L’ABONAMENT DE LA PART PROPORCIONAL DE LA PAGA EXTRA DEL 2O12 ALS TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT QUE ELS CORRESPON

5. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS NÚM. 10 I 19

6. APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER PEL 2016

7. DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL DE MOROSITAT DEL 2015

8. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2015

9. DONAR COMPTE DE DECRETS

10. PRECS I PREGUNTES

La Secretària