Proposta d’acord dels preus públics pel Casal d’Estiu

Antecedents

L’Ajuntament de Riudaura ha programat un casal d’estiu pels nens i nenes del municipi, que es portarà a terme durant les setmanes del mes de juliol.  

Atès que el finançament del cost del casal haurà de ser assumit parcialment per les famílies i que la resta l’assumeixi l’Ajuntament amb càrrec a l’aplicació  337.13100 “retribució monitors del casal”,   337.22699 despeses diverses casal” del pressupost de 2016, es necessari establir i aprovar el preu públic corresponent.

D’acord amb l’article 47 del TRLRHL, correspon al Ple de l’Ajuntament l’aprovació del preus públics.

Vista l’Ordenança fiscal municipal número 21 reguladora dels preus públics preveu que quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, l’entitat pot fixar preus públics per sota del límit.

L’alcalde president proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:

Primer.-  Aprovar el preu públic per a l’assistència al Casal d’Estiu de l’any 2016 per un import de 45 €/setmana i nen/a.

Fixar que el servei de menjador serà assumit per les famílies mitjançant la preparació d’una carmanyola.  

Segon.- Fer públics aquests acords en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal. 

No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més convenient.

Riudaura, 30 de juny de 2016.

L’Alcalde