Termini per demanar l’exempció o la bonificació de la taxa d’escombraries de Riudaura 2021

Us recordem que el termini per demanar l’exempció o la bonificació de la taxa d’escombraries de Riudaura de la propera anualitat finalitza el 28 de febrer.

L’article 5 de l’ordenança reguladora de la taxa sobre la recollida d’escombraries i tractament de residus, especifica les següents exempcions o bonificacions a la taxa:

 

Article 5.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

1. Es concedirà l’exempció total o bonificació parcial de la taxa d’escombraries a les persones que ho sol·licitin sempre que reuneixin els requisits detallats en aquest article mitjançant la tramitació que s’estableix i respectant el termini de presentació d’aquesta sol·licitud.

Per gaudir d’exempció o bonificació, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud acreditant els ingressos i les condicions familiars. El termini màxim per presentar la documentació serà el dia 28 de febrer de l’exercici. La sol·licitud d’aquesta exempció o bonificació s’haurà de formular cada any.

2. Podran obtenir l’exempció total de la taxa els titulars d’un dret de propietat, d’arrendament o d’un dret real d’usdefruit d’habitatge, que estiguin empadronats específicament a l’habitatge que sigui objecte de la taxa, que reuneixin els següents requisits:

  1. Persones majors de 65 anys; la persona que visqui sola en l’habitatge; les famílies nombroses i les monoparentals.
  2. En tots els casos és condició necessària no percebre ingressos superiors a l’IRSC (Indicador de renda de suficiència de Catalunya) (IRSC), calculada en funció del número de membres de la unitat familiar. Un sol subjecte passiu no pot gaudir d’aquesta exempció per més d’un habitatge.

3. Podran obtenir una bonificació del 50% a persones jubilades especialment necessitades que no reuneixin les condicions per restar exemptes de la taxa d’acord amb l’apartat 2. Per acreditar la circumstància de necessitat caldrà aportar un informe dels serveis socials del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, que així ho corrobori.

Aquestes reduccions seran vàlides per un any, i caldrà tornar a fer la sol·licitud si es vol obtenir la reducció un altre any.

 

Per demanar l’exempció o la bonificació podeu venir a l’Ajuntament o demanar-ho directament a Xaloc, l’ens de la Diputació que s’encarrega del cobrament dels impostos i taxes de Riudaura.